ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เรียน-สอนออนไลน์

      จากนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการส่งเสริมการใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยให้มีการนำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันเข้าถึงแหล่งความรู้ เพื่อการเรียนการสอน สามารถทำได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่จำกัดสถานที่

      จากความสำคัญนี้ทำให้ครูภาวินี พรมโคตรค้า โรงเรียนธาตุพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 19 ได้ทำการศึกษาวิจัย ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System) ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร่วมกับทีมงานผู้เชียวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

เราจึงได้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web Design) และมีคุณสมบัติ เครื่องมือการทำงานเพื่อสนับสนุน ให้ผู้สอนออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน ด้วยขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว

ครูภาวินี พรมโคตรค้า ครูชำนาญการ